صلاح فوتبال!

صلاح فوتبال!


مرتضی رضائی:اين اســت محمد صلاح. حالا نه كسي از مســي حرف مي زند نه از رونالــدو. هفت ماه پيش بود كه انقلابي يك نفــره كرد و مصر را به جام جهاني رساند.تا پيشا زا ين شايد صلاح كارهاي بزرگي كرده بودا ما در دقيقه  بازي با تونس بود كه نامش در خاطرات تاريخ فوتبال آويزان شــد. جايي كه داور 94 براي مصري ها پنالتي گرفت و اين صلاح بود كه لباس قهرمان ها را پوشيد و تمام. آن زمان صلاح بود و دعاي همه مردم مصر كه پشتش بود.صلاح بود و مردمي كه حالا دارند با فوتبال جان مي گيرند.او توپ را گل كرد و كار بزرگي را انجام داد.كاري كهن ه فرعونب ا آن همه عظمتش توانســتهب ودا نجام دهدن ه ژنرالا لسيسي،مرســي و همه كســاني كه نقش هاي مهمي را در سياســت مصر بازي كرده اند.ا مروز حرف از مصر كه بيايد كســي نها هرام يادش هســت نه تابلوهاييا ز فراعنه.او حالا نه فقط عزيز مصر كه عزيز خيليا ز فوتبالي ها وا لبتهل يورپولي هاست.بندري درا نگلستان كه صلاح را نه فقط با گل هايش كه با سجده هاي شكر پس از گل هايش مي شناسند.با اسلام و مسلمان بودنش.او دارد برگ هاييا ز تاريخ را ورق مي زند و چهره ايا زا سلام را در قلب اروپا نشان مي دهد كه بدون اغراق شايد هيچ كسي نتوانسته چنين كند.او صلاحا ســت و حالا صلاح فوتبال درا ينا ست كه ناما و در دنياي توپ و زمين صاف بدرخشد.او صلاحا ست بدون هيچا دعايي. نه فرعون، نها لسيسي و نه همه كساني كه نامشان در تاريخ به عنوان خائن ثبت شدها ست.بها حترامت نه فقط ما كه همه كساني كه فوتبال را مي شناسند كلاه از سر برخواهيم داشت آقاي صلاح.

 

251 41

منبع: خبر آنلاین

1 سال ago

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *